Smluvní vztahy mezi tvůrci a producenty v audiovizi

30.06.2019

Ivan David, Johana Kotišová, Petr Szczepanik, Smluvní vztahy mezi tvůrci a producenty v audiovizi. Červen 2019.

Připraveno pro Ministerstvo kultury, Státní fond kinematografie, MPO

Tato zpráva přináší první empiricky založený přehled o právním povědomí na straně produ- centů a autorů v České republice, který slouží především k základní orientaci v jejich zkuše- nostech a postojích a jako východisko k diskusi o možných řešeních. Tématem této zprávy je především právní vědomí jednotlivých informantů v oblasti právní regu- lace autorských smluv v českém audiovizuálním průmyslu. Naším primárním cílem bylo tedy zjistit, nakolik jsou, nebo naopak nejsou producenti, tvůrci a dramaturgové obeznámeni s právy a povinnostmi, které jim vznikají při uzavírání obvyklých typů smluv, ať už přímo z výslovného textu smluvních ujednání, nebo ze zákona. Dalším cílem bylo zjistit, nakolik informanti považují oblast smluvní agendy za důležitou, resp. nakolik ji naopak vnímají spíše jako podružnou součást výkonu své profese. Zkoumány byly též praktické zkušenosti informantů s uzavíráním a plně- ním smluv. V neposlední řadě jsme zjišťovali míru jejich spokojenosti s aktuálním řešením těchto otázek v České republice. (Podrobněji k výzkumným otázkám viz kapitola 1.2.) Právní analýzu problematiky smluvních vztahů zpráva průběžně kontextualizuje prostřednictvím stručných popisů produkční a tvůrčí praxe na českém mediálním trhu a zároveň ji doplňuje o sociologický komentář k povaze tvůrčí práce. Tato kontextualizace a sociologický komentář nejsou výsled- kem primárního výzkumu, ale vycházejí jednak z předchozí zprávy ("Mapa AV pole"), jednak ze sekundární literatury.

Screen Industries in Central and Eastern Europe Research Group, KREAS, Voršilská 1, Praha, 110 00, +420 608 250 728
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!