Lidé

TÝM ODBORNÍKŮ

Pavel Zahrádka

Pavel vyučuje sociologii kulturních průmyslů, etiku digitálních médií a teorii umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Účastnil se studijních a výzkumných pobytů na zahraničních univerzitách v Německu, Švýcarku, Rakousku a USA. V roce 2010 působil jako zastupující profesor na Univerzitě v Münsteru. V roce 2015 a 2016 vedl výzkumnou skupinu Ethics of Copying v Centru pro interdisciplinární výzkum v Bielefeldu. V letech 2016-18 působil jako externí konzultant Státního fondu kinematografie pro strategii jednotného digitálního trhu v EU. Je řešitelem výzkumných projektů základního i aplikovaného výzkumu zaměřených na dopad právní regulace na kulturní průmysly, kulturu remixu a etiku kopírování, kulturní kritiku a estetické hodnocení, dobré a špatné aspekty práce umělců, proměnu kulturních průmyslů v důsledku pandemie nemoci COVID-19.

Petr Szczepanik

Vyučuje na Katedře filmových studií FF UK, dříve působil na FF MU, v Národním filmovém archivu a jako stipendista nebo hostující profesor v Německu, USA a Kanadě. Zabývá se českým filmovým a televizním průmyslem, proměnami evropské producentské praxe, online strategiemi médií veřejné služby a digitalizací evropského audiovizuálního trhu. Pracuje jako externí konzultant pro Státní fond kinematografie a externí dramaturgický expert pro ČT. Od roku 2018 vede výzkumnou skupinu pro studium mediálních průmyslů střední a východní Evropy v rámci projektu OPVVV KREAS a od roku 2020 projekt TAČR ve spolupráci s Českou televizí, který se zabývá možnostmi veřejnoprávního online obsahu a kurace. Z publikací: Behind the Screen. Inside European Production Cultures (ed. s P. Vonderau, 2013), Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective (ed. s P. Zahrádkou, J. Mackem a P. Stepanem, 2020), Screen Industries in East-Central Europe (2021).

Johana Kotišová

Johana pracuje jako výzkumnice na katedře mediálních studií Amsterdamské univerzity. Ve svém aktuálním výzkumném projektu Fixers, Stringers, and Foreign Crews: The distribution of risks and emotions in crisis reporting se zabývá málo viditelnými aspekty válečného zpravodajství. Mezi její výzkumné zájmy patří také mediální profesionálové a jejich prekarizace, krizové zpravodajství, oligarchizace médií a kulturní kritika. Johana rozvíjí kreativní způsoby prezentace vědy; nedávno jí vyšla první kniha Crisis Reporters, Emotions, and Technology: An Ethnography, která je dílem román, dílem výzkumná monografie. Je držitelkou doktorátu pod dvojím vedením ze sociologie z brněnské Masarykovy univerzity a belgické Univerzity v Liège. Před amsterdamským angažmá působila jako odborná asistentka na brněnské Katedře mediálních studií a žurnalistiky, kde vyučovala o médiích a krizi nebo o etnografii médií. 

Ivan David


Ivan je advokát, který působí u advokátní kanceláře KMVS. Ivan je absolventem oboru právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a oboru filmová studia na Filozofické fakultě téže univerzity. V akademickém roce 2008/2009 Ivan absolvoval roční stipendijní pobyt na Právnické fakultě Kodaňské univerzity. Ivan se dlouhodobě specializuje na oblast práva duševního vlastnictví (především na právo autorské), práva mediálního, práva reklamního a práva filmového. Ivan je autorem odborné publikace Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva (2015) a autorem či spoluautorem řady výzkumných zpráv, článků a komentářů zejména k tématům z oblasti autorského práva. 

Rudolf Leška


Rudolf je právník a teatrolog. Vykonáva advokacii se zaměřením na autorské právo jako společník kanceláře ŠTAIDL LEŠKA ADVOKÁTI, vede nakladatelství Teapot a působí jako odborný asistent pro autorské a mediální právo na Vysoké škole finanční a správní. Je předsedou české národní skupiny mezinárodní učené společnosti pro zkoumání otázek autorského práva ALAI a členem vědecké rady ALAI ČR. Ve svém výzkumu se zaměřuje na mezioborové zkoumání autorského práva (zejména kolektivní správy, osobnostních práv autorských, práv výkonných umělců a divadelního práva), kulturních průmyslů a kulturní politiky. Je spoluautorem komentáře k autorskému zákonu (Leges, 2020) a četných mezioborových studií a učebnic. Jako publicista se věnuje popularizaci výsledků výzkumu a divadelní kritice.

Jan Hanzlík

Jan vyučuje sociologii kultury a management audiovizuální produkce na Katedře arts managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době je hlavním řešitelem výzkumného projektu Český filmový divák v době COVID-19, zaměřeného na redukci dopadů krize na filmový průmysl, a spoluřešitelem výzkumného projektu Cesty k práci, zaměřeného na vzdělanostní a profesní dráhy mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Je držitelem doktorátu z Univerzity Palackého v Olomouci, v létě 2018 absolvoval kurz filmové distribuce a marketingu na London Film School a na jaře 2016 působil jako hostující profesor na Fakultě divadla a filmu Univerzity Babes-Bolyai v rumunské Kluži. Ve svém výzkumu se specializuje na filmovou produkci, distribuci a marketing a na trh práce a pracovní proces.

Matěj Myška

Matěj působí od roku 2010 na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se specializuje zejména na oblast práva duševního vlastnictví. Od roku 2013 spolupracuje s Centrem pro transfer technologií Masarykovy univerzity jako právník. Od roku 2011 též působí jako lektor na Justiční akademii. V letech 2013 až 2019 vedl Creative Commons Česká republika jako Legal Lead. Je držitelem ceny rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné vý- sledky pro mladé vědce do 35 let (2015) a šéfredaktorem časopisu Revue pro právo a technologie. Je hlavním organizátorem národní konference České právo a informační technologie a spoluorganizátorem mezinárodní konference Cyberspace. Aktivně se podílí na řešení tuzemských i evropských grantových projektů. Jeho poslední kniha se věnuje limitům autorského práva v prostředí digitálních sítí (Výjimky a omezení autorského práva v prostředí digitálních sítí. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020).

Screen Industries in Central and Eastern Europe Research Group, KREAS, Voršilská 1, Praha, 110 00, +420 608 250 728
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!