Projekty

Projekty aplikovaného výzkumu

Výzkum dopadu stávající legislativy a strategie Evropské komise pro jednotný digitální trh (DSM) na český audiovizuální průmysl: evaluace (autorsko)právního systému a příprava kulturní politiky v rámci DSM

TAČR, TL01000306, 2/2018 - 1/2021

Hl. řešitel: Pavel Zahrádka

Projekt se dělí do tří navazujících částí. V první je zkoumána struktura českého AV trhu (film/TV), praxe jeho aktérů a dopad stávající legislativity na AV průmysl v ČR. V druhé je na základě získaných poznatků zkoumán dopad přijatých a diskutovaných reformních opatření Evropské komise pro zavedení jednotného digitálního trhu (DSM) v EU na český AV sektor a praxe jeho aktérů. Třetí je zaměřena na kritickou analýzu konfliktů mezi aktéry hodnotového řetězce v AV průmyslu, resp. na etickou reflexi konfliktů ohledně přístupu k AV obsahům, jejich tvorby a kopírování, a nabídne nástroje pro přípravu kulturní politiky v rámci DSM a doporučení pro revizi autorskoprávního systému. Výsledkem projektu budou v 1.-2. roce projektu dílčí souhrnné výzkumné zprávy a ve 3. roce evaluační/plánovací studie.

Jak provádět dobrou správu při poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb organizacemi kolektivní správy práv autorských a práv souvisejících

TAČR, TL03000271, 4/2020 - 3/2022

Hl. řešitel: Rudolf Leška

Cílem projektu je zmapování aktuálního stavu v oblasti sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb (SKV služby) poskytovaných organizacemi kolektivní správy práv autorských a souvisejících (OKS), vyhodnocení zájmů a potřeb beneficientů těchto služeb a právních a daňově-účetních souvislostí poskytování SKV služeb s následným zpracováním doporučených postupů "dobré správy". Ty mají sloužit aplikačním garantům při výkonu dohledu (MK ČR) a při nastavení takových vnitřních procesů (OKS), které povedou k co nejefektivnějšímu poskytování SKV služeb při zachování pravidel vyplývajících z recipročních smluv (mezi OKS v ČR a v zahraničí), z mezinárodního a EU práva a z autorského zákona a při zachování spravedlivého uspořádání mezi zastupovanými nositeli práv, uživateli a beneficienty SKV služeb.

Český filmový divák v době COVID-19: Redukce dopadů krize a nové příležitosti pro filmovou distribuci

TAČR, TL04000421, 10/2020 - 7/2022

Hl. řešitel: Jan Hanzlík

Hlavním cílem projektu je identifikovat změny v chování českých filmových diváků vyvolané pandemií COVID-19 za účelem adaptace okruhů veřejné podpory Státního fondu kinematografie tak, aby lépe odpovídaly nové realitě českého filmového trhu. Státní fond kinematografie je externím aplikačním garantem projektu. Předkládaný projekt (1) prostřednictvím kvantitativního šetření vytvoří segmentaci diváků, která bude kombinovat parametry behaviorální segmentace se segmentací demografickou, (2) uvede tuto segmentaci do souvislosti s typologií filmů dle výzev Státního fondu kinematografie a podrobně popíše jednotlivé segmenty prostřednictvím kvalitativního šetření a (3) vytvoří zprávu, která umožní SFKMG adekvátně uzpůsobit systém výzev na podporu kinematografie na nadcházející období.

Výzkum umění a kulturních průmyslů

MŠMT, OP VVV, Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů, 10/2017 - 9/2022

Hl. řešitel: Jakub Korda

Cílem projektu je příprava a akreditace doktorského studijního programu v českém jazyce "Výzkum umění a kulturních průmyslů", který bude zaměřen na výchovu výzkumných pracovníků v oblasti audiovizuální a scénické produkce a spotřeby a na realizaci disertačních projektů zaměřených na výzkum jednotlivých aktérů kulturního pole, jejich textuálních vlastností. V rámci projektu vznikla rovněž studijní opora (Petr Szczepanik a kol., Digital Peripheries. Springer 2020), která mapuje dílčí oblasti výzkumu audiovizuálníh průmyslu na regionální, národní a celoevropské úrovni.


Příležitosti a bariéry přeshraniční distribuce české hudební produkce

MK ČR, NAKI III, DH23P03OVV0291/2023 - 12/2027

Hl. řešitel: Pavel Zahrádka

Cílem projektu je identifikovat překážky a příležitosti přeshraniční distribuce české hudební produkce a navrhnout opatření pro jejich odstranění či využití. Projekt pomůže informovat aktéry hudebního trhu s cílem zlepšit postavení české hudební produkce na tuzemském a zahraničním trhu a umožní systematické a průběžné mapování exportu české hudební produkce hudební kanceláří SoundCzech (příspěvková organizace MK ČR), která je jedním ze zájemců o výsledky projektu a jejich budoucím uživatelem.

Pandemie COVID-19 jako katalyzátor změny v distribuci, prezentaci a monetizaci kulturního obsahu online

TAČR, TL04000109, 10/2020 - 9/2022

Hl. řešitel: Pavel Zahrádka 

Cílem projektu kombinujícího právní vědu a studia mediálních průmyslů je vyhodnotit efektivitu nových digitálních prezentačních a distribučních strategií ve vybraných tvůrčích odvětvích (film, hudba, divadlo) a navrhnout řešení problémů, kterým čeští tvůrci, producenti a distributoři čelili během epidemie v souvislosti s distribucí a monetizací kulturního obsahu online. Hl. výstupy jsou výzkumná zpráva a doporučující studie zaměřené na 1) odstranění problémů při vypořádání práv pro streaming filmů, koncertů a divadelních představení; 2) analýzu možných forem cílené státní podpory spolupráce domácích producentů a distributorů s nadnárodními VOD službami v oblasti koprodukcí, akvizic a distribuce; 3) návod pro tvůrce, jak správně licencovat a monetizovat obsah na online platformách.

Mapování potřeb a posílení profesních dovedností dýdžejů a hudebních tvůrců v oblasti remixu

Fondy EHP a Norska, KU-CB1-014, 3/2021 - 9/2022

Hl. řešitelé: Rudolf Leška, Pavel Zahrádka

Projekt přispěje k profesnímu růstu a profesionalizaci dýdžejů a tvůrců pracujících s hudebním remixem (hip hop, drum'n'bass, techno). Na rozdíl od mnoha jiných hudebních profesí, jako jsou zpěváci či koncertní umělci, nedisponují dýdžejové vlastní oborovou platformou, která by jim umožňovala sdružovat se za účelem prosazování vlastních zájmů, poskytovala jim odbornou profesní pomoc a zázemí. Svaz autorů a interpretů má v úmyslu zvýšit právní a odborné povědomí dýdžejů, posílit jejich profesní kapacity (např. upozorněním na správné obstarávání licencí k užití hudebních děl a zvukových záznamů pro účely vlastní tvorby nebo hudební produkce). Stávající informační zdroje zaměřené spíše na tradiční profese z oblasti populární hudby žadatel díky projektu rozšíří i na mnohdy opomíjené profese dýdžejů a na problematiku remixu v hudební kultuře. Žadatel v první fázi realizuje sociologický průzkum potřeb této profesní skupiny a problémů tvůrčí práce v oblasti remixu a/nebo samplingu. Následně žadatel uskuteční dva workshopy v Praze za účasti expertů z oblasti managementu a práva z ČR a Norska a vydá příručku pro tyto tvůrce s doporučeními "nejlepší praxe".

Strategie pro udržitelnost a rozvoj televize veřejné služby v éře internetu: příklady dobré praxe na základě mezinárodního srovnání

TAČR, TL03000251, 04/2020 - 09/2023

Hl. řešitel: Petr Szczepanik

Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity a kvality televize veřejné služby v prostředí internetu. Multidisciplinární výzkum poskytne České televizi jako aplikačnímu garantovi doporučení pro tvorbu nového videoportálu (nástupce iVysílání). Přinese komplexní a svého druhu první zhodnocení příležitostí a rizik spojených s online službami médií veřejné služby (MVS). Provede analýzu stávající podoby portálu iVysílání, následně komparativní analýzu online služeb pěti západoevropských MVS, a nakonec nabídne strategická řešení a modely dobrých praxí pro vývoj nové online služby ČT, a to v oblastech katalogizace, tzv. online kurace, online-only obsahu a web analytiky. Výstupy budou využitelné i v soukromých internetových televizích. Výzkum bude koordinován s postupem příprav portálu ČT.

Pracovní podmínky autorů a výkonných umělců ve vybraných profesích vykonávaných samostatně a návrhy na zlepšení sociální situace umělců

Ministerstvo kultury, Podpora výzkumných projektů k problematice status umělce a internacionalizace, 9-12/2022

Hl. řešitel: Pavel Zahrádka

Cílem projektu je navrhnout právněpolitická opatření legislativní a nelegislativní povahy (např. v oblasti veřejné podpory umělecké činnosti), která povedou k odstranění identifikovaných systémových rizik a překážek při výkonu vybraných uměleckých profesích, které vedou k jejich prekarizaci a oslabují sociální postavení umělců na trhu práce. 

Podpora exportu audiovizuální tvorby: nástroje pro měření, predikci a posilování přeshraniční cirkulace českých filmových a televizních děl

TAČR, TQ01000479, 9/2023 - 8/2026

Hl. řešitel: Petr Szczepanik

Hlavním cílem projektu je vytvoření strategie a nástrojů pro měřitelné a dlouhodobě udržitelné zvýšení exportu české audiovizuální tvorby: 1) nástroje (dashboardu) pro poloautomatický sběr a vyhodnocování dat o přeshraniční cirkulaci, včetně predikčního modelu s využitím strojového učení, 2) vyhodnocení efektivity využívaných distribučních strategií, prostředníků a podpůrných programů, 3) identifikace faktorů a bariér exportovatelnosti a úspěšnosti na zahraničních trzích na úrovni audiovizuálních děl i producentských firem, 4) popis příkladů dobré praxe na základě analýzy zahraničních trhů, vč. identifikace nových teritorií a partnerů, 5) návrhy řešení, tj. strategie podpory exportu, implementace nástroje pro měření a predikci exportu, design a metriky speciálního okruhu podpory.

Projekty základního výzkumu

Díla chráněná autorským právem a požadavek dostatečné přesnosti a objektivity

GAČR, 22-22517S, 1/2022 - 12/2024

Hl. řešitel: Pavel Koukal

V poslední době předkládají Soudnímu dvoru EU soudy členských států EU předběžné otázky týkající se předmětů chráněných autorskými právy stále častěji. Soudní dvůr Evropské unie se prostřednictvím své judikatury aktivně podílí na harmonizaci podmínek autorskoprávní ochrany. Jednou z takových podmínek je nejnověji požadavek "dostatečné přesnosti a objektivity" výsledků umělecké a vědecké povahy, který SDEU stanovil jako pojmový znak autorských děl v právu Evropské unie. Hlavním cílem projektu je vyvinout, jak teoretický, tak metodologický, rámec pro klasifikaci předmětů chráněných autorským právem v návaznosti na judikaturu SDEU. Vnitrostátní právní úpravy členských států, zejména ve střední Evropě, budou rovněž analyzovány. Výzkumný tým se zaměří na posouzení podmínek, které mají být splněny, aby výsledek získal autorskoprávní ochranu. Zvláštní pozornost bude věnována roli požadavku "dostatečné přesnosti a objektivity".

Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě

MŠMT, OP VVV, Excelentní výzkum, 4/2018 - 12/2022

Hl. řešitel: Mirjam Fried

Pracovní balíček Výzkum kreativních průmyslů (ved. Petr Szczepanik)

KREAS je projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy Excelentní výzkum. Projekt je udělen pro období 2018-2022. Jeho nositelem je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vymezená v rámci výzvy jako Vědecké a vývojové centrum, které oborově pokrývá hlavní oblasti výzkumu fakulty, a jako takové tvoří hlavní výzkumnou agendu platformy tří výzkumných center (viz hrc.ff.cuni.cz). V rámci projektu se podílíme pod hlavičkou výzkumné skupiny Screen Industries in Central and Eastern Europe Research Group (SIRG) na řešení úkolů výzkumného programu Kreativní laboratoř (WP Výzkum kreativních průmyslů).

Postsocialistický producent: Skupinová tvůrčí práce v české filmové a televizní výrobě po r. 1989

GAČR, GA17-13616S, 1/2017 - 12/2021

Hl. řešitel: Petr Szczepanik

Tento výzkum se na filmovou a televizní tvorbu po roce 1989 dívá z dosud neprozkoumaného hlediska: producentova. Ptá se, jak způsob řízení skupinové tvůrčí práce ovlivňuje kulturní, umělecké a komerční hodnoty audiovizuálních děl. S využitím současné metodologie pro kritické studium mediálních průmyslů (critical media industry studies, production studies) se zaměří na profesi, která je klíčem k pochopení postsocialistické transformace i dnešní pozice české audiovizuální tvorby v globalizovaném světě. Ve státem řízených médiích producenti neexistovali. První generace absolventů FAMU, jejichž pojetí producentské práce odpovídá evropským standardům (producent jako iniciátor projektu a koordinátor celého produkčního procesu z ekonomické i tvůrčí stránky), nastupuje až v druhé polovině 90. let. S tzv. developmentem a mezinárodními koprodukcemi začínají systematičtěji pracovat teprve v posledních deseti letech. Výzkum předpokládá, že producentské metody jsou zásadním faktorem komerčních i uměleckých úspěchů audiovizuální tvorby, a klade si za cíl vysvětlit jejich vývoj a důsledky.

The Ethics of Copying

Center for Interdisciplinary Research, Bielefeld, 10/2015 - 6/2016

Hl. řešitelé: Pavel Zahrádka, Reinold Schmücker, Thomas Dreier

So far, there is no ethics of copying that could present a just balance of interests for those affected by copying practices. The overarching aim of this research group, a collaboration between legal scholars, philosophers and scholars from art history, art sciences, book studies, comparative literature, German literature, media studies, popular music and sociology, is to develop proposals concerning such a balance which might influence future legislation and facilitate the formation of inter-subjective moral standards for distinguishing between legitimate and illegitimate forms of copying. In order to develop the foundations of an ethics of copying, the group will work on questions like: What kinds of copies should be allowed to be produced by whom and for which purposes? Which forms of copying activities should be restricted from a moral point of view? And how can different interests with regard to property rights and copying permissions be weighed against each other?

Kvalitativní výzkum sémantiky estetických soudů

GAČR, 18-18532S, 1/2018 - 12/2020

Hl. řešitel: Pavel Zahrádka

Projekt je zaměřen na popis a analýzu sémantiky estetického souzení. Vychází z metodologické potřebnosti spolupráce mezi filozofickou a sociologickou estetikou nejen při empirickém zkoumání estetického hodnocení, ale také při řešení otázek estetické axiologie. Primárním cílem je dvoufázový kvalitativní výzkum estetického hodnocení a zdůvodňování estetických soudů ve vztahu k vybraným uměleckým a mimouměleckým formám (film, vybrané spotřební zboží) opírající se o pragmalingvistickou typologii estetického souzení Wernera Strubeho. Výsledky výzkumu budou využity (a) k verifikaci a revizi výchozí teorie estetické hodnoty, (b) detailnímu a empiricky založenému popisu rozmanitých estetických jazykových her (tj. rozmanitých způsobů estetického souzení a argumentace) a analýze jejich strukturních podobností a odlišností, (c) analýze způsobů utváření normativity v estetickém souzení a (d) závislosti estetického souzení a argumentace na příslušném kulturním kontextu (tj. na klasifikaci posuzovaného objektu, jeho symbolické hodnotě a kulturní tradici). Jedním z výstupů projektu je monografie Pavla Zahrádky a Johany Kotišové, Když je kritikem každý: Výzkum sémantiky estetického hodnocení.

Praxe a morální politika kopírování a stahování v České republice: Publika, autoři, producenti a distributoři

GAČR, GA18-19278S, 1/2018 - 12/2020

Hl. řešitel: Michael Elavsky

Projekt směřuje k empirickému a teoretickému zachycení toho, jakým způsobem se česká publika, autoři a distributoři obsahů v rovině praxí a etiky vztahují k obsahům získávaným z neautorizovaných online zdrojů, a k interpretaci těchto praxí a této etiky v širším kontextu vztahů mezi jednotlivými skupinami zahrnutých aktérů. Výzkumná část projektu je založena na dvoustupňovém designu propojujícím kvalitativní postupy, umožňující důkladné pochopení zkoumaných aktérů a jejich jednání a induktivní formulaci hypotéz, s následným výběrovým šetřením české dospělé populace, jež hypotézy dovolí testovat. Druhá část projektu se věnuje relevanci empirických zjištění z pohledu normativního projektu etiky kopírování. Cílem je této části je jednak položit metodologické základy pro výstavbu aplikované etiky kopírování, která umožňuje interdisciplinární spolupráci empirických věd (deskriptivní etiky) a aplikované etiky (normativní etiky).

Přizpůsobení výjimek a omezení autorského práva, práv souvisejících a zvláštních práv pořizovatele databáze prostředí digitálních sítí

GAČR, GA17-22474S, 1/2017 - 12/2019

Hl. řešitel: Matěj Myška

Každý uživatel nakládající s digitálním obsahem se v digitálním síťovém prostředí spoléhá na výjimky a omezení (V&O). Zatímco výlučná práva již byla upravena a harmonizována na úrovni EU, V&O nikoli - vzniká zde proto řada dosud neřešených právních otázek. Hlavním cílem projektu je vytvořit teoreticko-metodologický rámec pro vyváženou aplikaci V&O v digitálním síťovém prostředí dle českého práva tak, aby byla adekvátně respektována práva a zájmy všech zainteresovaných stran. K dosažení tohoto cíle projektový tým ve vztahu k V&O: 1) vypracuje základní teleologii; 2) identifikuje mezinárodní, evropské a národní regulatorní cíle a bude kriticky diskutovat jejich platnost ve změněném prostředí; 3) analyzuje český autorský zákon (včetně současného legislativního vývoje), judikaturu a doktrínu; 4) identifikuje praktické právní problémy ve vybraných oblastech (osobní užití, výzkum/výuka, konzervace/dálkový přístup a implementace Marakéšské úmluvy), nabídne praktická řešení a návrhy pro lepší úpravu.

Právo a kultura remixu: Estetika a etika hudebního remixu

DSGC, 2021-015, 1/2022 - 12/2022

Hl. řešitel: Ivan David

Our project examines the conflict regarding the transformative use of pre-existing musical works through remixing and sampling. The aim of the research is to use qualitative research methods in combination with legal analysis to: 1) evaluate the impact of copyright on the creative practice of sampling or remixing by Czech musicians; 2) describe the aesthetics and ethics of music sampling and remixing from the perspective of artists; and 3) suggest possible solutions to problems which arise as a result of a conflict between the theory of law and creative practice. This will be done in cooperation with the professional association of musicians SAI (Association of Authors and Performers) and the research team GMM (Gesellschaft für Musikwirtschafts- und Musikkulturforschung). The expected results are two research papers, an educational workshop for Czech musicians, presentation of research findings to representatives of SAI and GMM and to a broader international academic audience.

ZAJÍMAJÍ VÁS VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE?

Kontakt: petrszczepanik@gmail.com, pavel.zahradka@upmedia.cz, 

tel. +420 608250728.

Screen Industries in Central and Eastern Europe Research Group, Voršilská 1, Praha, 110 00

Screen Industries in Central and Eastern Europe Research Group, KREAS, Voršilská 1, Praha, 110 00, +420 608 250 728
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!